Pytanie
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmianę do art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., zgodnie z którą wymogami tego przepisu jest również objęta czynność poboru prób.
Czy wobec powyżej zmiany przepisów dopuszczalna jest sytuacja, w której np. poboru prób ścieków dokonuje pracownik oczyszczalni zatrudniony jednocześnie na umowę-zlecenie przez zewnętrzne laboratorium posiadające certyfikat akredytacji m.in. na pobór próbek ścieków do badań fizykochemicznych?
Dodam, że zakład gospodarki komunalnej eksploatujący oczyszczalnię nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością, a pracownik podpisuje oświadczenie, że nie będzie wpływał na sposób poboru prób.