Pytanie
Zakład finansuje pracownikom leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne w ramach ekspozycji zawodowej (w 2010 r. kwota 1204 zł, w 2012 r. kwota 1260 zł). Kwota ta stanowi świadczenie pieniężne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników. Od wartości skierowania pracodawca potrącał podatek dochodowy. Kontrola ZUS w styczniu 2013 r. stwierdziła, że od wartości tych świadczeń winny być odprowadzane składki ubezpieczeniowe i nakazał ich zapłatę za ww. lata.
Co do zasady pracodawca potrąca należne składki ZUS i podatek bez zgody pracownika.,
Czy w tym wypadku potrącenie z wynagrodzenia pracownika składki za 2010 r. (2011 lub 2012) może nastąpić w tym trybie, czy też wymagana jest pisemna zgoda pracownika?
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie wyrazi zgody?