Pytanie
Pracownica była zatrudniona w naszej firmie ponad 20 lat. W 2004 r. pracodawca rozwiązał stosunek pracy z powodu likwidacji zajmowanego stanowiska. Osoba ta nigdy nie pobierała renty z tytułu niezdolności do pracy, a od kilku lat ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Po rozwiązaniu stosunku pracy w danej firmie nie była nigdzie zatrudniona. Obecnie zwróciła się dobytego pracodawcy (ostatni zakład pracy) z prośbą o pomoc finansową z ZFŚS. W regulaminie ZFŚS nie mamy zapisu, że osoba taka jest uprawniona do pomocy ze środków ZFŚS.
Czy pracodawca może udzielić zapomogi finansowej z ZFŚS?
A jeśli tak to czy trzeba zrobić zapis do regulaminu zakładowego, czy wystarczy ten szczególny przypadek opisać w protokole Komisji Socjalnej i udzielić zapomogę?