Jak rozumieć przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym okresowe i kontrolne badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy?
Nasz zakład pracy zatrudnia ponad 800 pracowników, pracujących w większości w systemie 3-zmianowym..
Czy pracodawca wystawiając skierowanie na badania profilaktyczne, może skierować pracownika do wykonania badań poza godzinami pracy, jeśli pracownikowi akurat wypada druga lub trzecia zmiana (medycyna pracy wykonuje badania zazwyczaj w godzinach porannych)?
Czy pracownik po wykonaniu badań ma obowiązek wrócić do pracy?
Jak zweryfikować czas trwania badań?
Każdą sytuację należy analizować indywidualnie. Jeśli pracodawca rzeczywiście nie może skierować pracownika na badanie lekarskie w godzinach pracy z uwagi na szczególnie skomplikowane procesy organizacyjne i rozkłady czasu pracy, skierowanie go poza godzinami pracy będzie zasadne.
Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p. okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Z użytego przez ustawodawcę w przepisie art. 229 § 3 k.p. sformułowania "w miarę możliwości", wynika, że pracodawca nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania pracownika na badania lekarskie w godzinach pracy. Taki powinien być priorytet, ale jeśli stałoby się to niemożliwe z określonych przyczyn, pracodawca może skierować pracownika na badania poza godzinami pracy.
Kamil Szymański