Pytanie
Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej przez okres 4 lat w okresie stosunku pracy otrzymał awans na stanowisko pedagoga w projekcie systemowym EFS, który trwa do 31 października 2014 r.
Czy w związku z opisaną okolicznością pracownik, który otrzymał w miesiącu lutym umowę na czas nieokreślony (we wcześniejszym okresie miał dwie umowy na czas określony) pracodawca może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem i zaproponować nowe warunki pracy i płacy (mniejsze wynagrodzenie i stanowisko wychowawcy)?
Czy porozumieniem zmieniającym należy zmienić stanowisko oraz wynagrodzenie z uwagi na koniec projektu EFS?