Pytanie
Na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, wykonawca wykonał obiekt budowlany – drogę. Obiekt został bezusterkowo odebrany przez zamawiającego, m.in. na podstawie przedstawionych przez wykonawcę wyników badań i pomiarów, potwierdzonych następnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podczas przeglądu gwarancyjnego stwierdzono znaczne usterki w obiekcie, powstałe w trakcie eksploatacji obiektu. Zamawiający zlecił rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanych elementów robót i wbudowanych materiałów. W wyniku przeprowadzonych badań i szczegółowej analizy wyników oraz analizy dokumentów budowy stwierdzono, że wykonane roboty nie spełniają wymagań zawartych w specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie budowlano – wykonawczym oraz zawartej umowie. Rzeczoznawca stwierdził, że poddane badaniom zakresy robót należy ponownie wykonać w pełnym zakresie, zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w przytoczonych powyżej dokumentach.
Czy pomimo bezusterkowego odbioru przez zamawiającego tak wykonanego obiektu, wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego wadliwe wykonanie?
Jeżeli tak to w jakim zakresie?
Czy w takiej sytuacji zamawiający może żądać od wykonawcy ponownego wykonania robót?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?