Odpowiedź:
Tak, podmioty lecznicze powinny spełniać wymagania w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:
Obiekt podmiotu leczniczego jest po pierwsze "zwykłym" obiektem budowlanym. Jako taki podlega reżimom prawa budowlanego. I tak, zgodnie z postanowieniami § 54 i 55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek użyteczności publicznej, […] a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej należy wyposażyć w dźwig osobowy. W […] budynku użyteczności publicznej, wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym. W niskim budynku […] budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, […]należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać. Prawo budowlane "ogólne" wymaga zatem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wymogi te zostały doprecyzowane przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. Wymagania wobec budynków są zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 poz. 739). Zgodnie z tam zawartymi postanowieniami, podmiot leczniczy musi zapewnić:

1. co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – w przypadku szpitali;

2. pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – w ambulatoriach;

3. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;

4. W zakładzie rehabilitacji leczniczej - pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Termin dostosowania do tych wymagań to, zgodnie z art. 207 u.dz.l., 31 grudnia 2017 r.