Pytanie
Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. W treści żądania wskazał lata, których to zaświadczenie ma dotyczyć rok 2009, 2010 i 2011.
1. Czy wobec powyższego organ podatkowy powinien odmówić wydania zaświadczenia o żądanej treści, z uwagi na to, iż zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, czyli brak zaległości podatkowych podatnika na konkretny dzień z uwzględnieniem roku 2012?
2. Czy może wydać zaświadczenie w treści, którego wymieni poszczególne lata i odniesie się tylko do tych lat i ewentualnych kosztów dodatkowych (np. odsetek)?
3. Czy też w przypadku sytuacji opisanej powyżej może wydać zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w dniu jego wydania z uwzględnieniem roku 2012?