Pytanie
Polska firma X sprzedaje towar firmie z Norwegii Y, firma Y powierza innej firmie polskiej Z towar do uszlachetnienia. Po wykonaniu usługi uszlachetnienia, towar zostanie wywieziony do Norwegii. Firma X i firma Z nie dokonują pomiędzy sobą żadnej transakcji. Zarówno firma X, jak i firma Z wystawia fakturę na rzecz firmy Y czyli norweskiej.
Czy firma Z może w tej sytuacji zastosować stawkę 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 83 ust. 9-11 u.p.t.u.?
Wszystkie wymogi formalne, tj. zapłata, potwierdzenie wywozu poza terytorium Wspólnoty będą spełnione. Moje wątpliwości wzbudził przepis: "usługami, o których mowa w ust. 1 pkt 24, są również usługi polegające na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w przypadku gdy:
1) wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty"
Usługi są więc wykonywane na zlecenie podatnika mającego siedzibę poza terytorium kraju, ale sęk w tym, że towary poddane uszlachetnieniu nie zostały nabyte na terytorium kraju, a na terytorium Wspólnoty.
Czyli, że powyższy przepis nie ma zastosowania?
Z drugiej jednak strony terytorium kraju, czyli Polski, z którego pochodzą uszlachetniane towary to przecież terytorium Wspólnoty! Dokonując wykładni celowościowej, nie widzę żadnego uzasadnienia by płacić polski VAT od usługi, której konsumpcja w postaci wywiezionego po uszlachetnieniu towaru będzie miała miejsce w Norwegii. Warto też zauważyć, że brzmienie powyższego przepisu uległo zmianie z dniem 1 czerwca 2005 r. W poprzedniej wersji przepis ten mówił o towarach wytworzonych na terytorium kraju. Moim zdaniem wolą ustawodawcy było rozszerzenie tego przepisu poprzez objęcie stawką 0% wszystkich towarów, a nie tylko towarów wytworzonych na terytorium kraju.