Organ nadzoru budowlanego wezwał inwestora do uzupełnienia braków zawiadomienia o zakończeniu budowy na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane w formie wezwania. Przed upływem terminu dostarczenia dokumentów inwestor złożył wniosek o przedłużenie terminu.
Czy organ nadzoru budowlanego może przedłużyć termin dostarczenia brakujących dokumentów?

Organ nadzoru budowlanego może ewentualnie wydłużyć termin do uzupełnienia braków zawiadomienia o zakończeniu budowy, jednakże z takim zastrzeżeniem, aby w zakreślonych w art. 54 ustawy - Prawo budowlanego ramach czasowych 21 dni, organ nadzoru budowlanego mógł ewentualnie wnieść sprzeciw w sprawie zgłoszonego zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu.
Z uwagi na okoliczność, że przedstawiony w pytaniu stan faktyczny dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy, należy odnieść się do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) - dalej pr. bud., w myśl którego inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, pod warunkiem że w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, organ ten nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu. Należy zauważyć, że termin określony w art. 54 pr. bud. jest terminem prawa materialnego, co oznacza, że tylko w tak zakreślonych ramach czasowych organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszonego zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu. Z kolei dyspozycja art. 57 ust. 4 pr. bud. przewiduje – w sytuacji gdy dołączone przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy dokumenty okażą się niekompletne – możliwość wezwania inwestora do ich uzupełnienia. Organ nadzoru budowlanego, wzywając inwestora o uzupełnienie dokumentów - winien wyznaczyć termin tak, aby miał wystarczającą ilość czasu, aby móc zweryfikować dokumenty przedłożone przez inwestora i jednocześnie w razie konieczności w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia móc wnieść sprzeciw w formie decyzji. Zarówno w doktrynie jak i w literaturze podaje się, że z treści przepisu art. 54 pr. bud. nie można wywieźć, aby wezwanie do uzupełnienia braków zawiadomienia o zakończeniu budowy wydłużało 21-dniowy termin do zakończenia uproszczonego postępowania, o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie.
Tak więc w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu należy stwierdzić, że termin określony w art. 57 ust. 4 pr. bud. ma charakter instrukcyjny i organ może go ewentualnie wydłużyć, ale tak, aby w zakreślonych w art. 54 pr. bud. ramach czasowych mógł ewentualnie wnieść sprzeciw w sprawie zgłoszonego zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że przepis art. 57 ust. 4 pr. bud. przewidujący konieczność uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty nie stanowi o tym, aby właściwy organ nakładał taki obowiązek w drodze postanowienia, które przedłużałoby czas na wydanie decyzji o sprzeciwie. Przyjąć zatem należy, iż termin 21-dniowy zakreśla dla organu ramy czasowe na wszelkie działania procesowe, które zakończyć się mogą wniesieniem sprzeciwu. Oczywiście w realiach konkretnej sprawy termin ten może okazać się zbyt krótki tak dla organu jak i dla inwestora, który miałby obowiązek uzupełnienia dokumentów. Jednak wobec uproszczonego trybu postępowania administracyjnego w tego typu sprawach zgłoszenie sprzeciwu nie powoduje negatywnych skutków dla strony w tym znaczeniu, iż ponowne zawiadomienie o zakończeniu budowy możliwe jest natychmiast po zgromadzeniu całości wymaganych dokumentów. Wówczas organ może milcząco wyrazić zgodę na użytkowanie obiektu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 15/06).

Anna Kawecka