Odpowiedź:
Organ nadzoru budowlanego powinien udostępnić wykonawcy, który nie jest inwestorem, dziennik budowy, jeśli dotyczy on robót budowlanych związanych z wykonywaniem zadań publicznych.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu u.d.i.p. i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w u.d.i.p. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że szeroka definicje informacji publicznej, wskazując, że jest nią każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władze realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie ich kompetencji. Charakter informacji publicznej mają też wiadomości niewytworzone przez podmioty publiczne, te, które nie są przez nie bezpośrednio zredagowane i wytworzone technicznie, ale których podmioty publiczne używają przy realizacji powierzonych im zadań – zob. wyrok WSA z 27.10.2016 r., IV SAB/Po 96/16, LEX 2161284 oraz wyrok WSA z 21.07.2016 r., II SAB/Kr 105/16, LEX 2085539. Odnośnie do akt postępowania administracyjnego wskazać należy, że akta administracyjne jako zbiór dokumentów zgromadzonych w wytworzonych przez organy administracji publicznej, bez względu na ich rodzaj i charakter zawierają informację o ich działalności i stanowią informację publiczną. W aktach mogą znajdować się również dokumenty niewytworzone przez organ administracji publicznej. Poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy mogą wówczas podlegać udostępnieniu w trybie u.d.i.p., jeśli będą odnosiły się sfery życia publicznego – zob. wyrok NSA z 17.12.2003 r., II SA/Gd 1153/03, LEX 299295.

Dziennik budowy będący w posiadaniu organu nadzoru budowlanego dołączony jest do wniosku o pozwolenie na użytkowanie i stanowi część materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na użytkowanie. Stroną tego postępowania jest, zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, wyłącznie inwestor. WSA w wyroku z 30.06.2011 r., II SAB/Gd 17/11, LEX 1086337 wskazał, że dziennik budowy, jako "urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót", może być co do zasady uznany za informację publiczną, jeżeli dotyczy robót budowlanych związanych z wykonywaniem zadań publicznych. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami