Pytanie
Inwestor wnioskuje o budowę kurnika na pustej działce. Na wnioskowaną inwestycję uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych do gruntu za pomocą korytek betonowych.
Czy odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do gruntu za pomocą korytek betonowych mieści się w granicach pojęcia - otwarty system kanalizacyjny zawartego w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy prawo wodne i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?