Odpowiedź:
Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia zintegrowanego, ale również odrębnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych - lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne - wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, co wynika wprost z art. 180a p.o.ś. w związku z art. 180 p.o.ś. Natomiast zgodnie z art. 201 ust. 1 u.p.o.ś., pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

W przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego, w myśl art. 182 p.o.ś., nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 202 ust. 4 p.o.ś., niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, czy też nie, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami