Odpowiedź:
W art. 13 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. ustawodawca sformułował zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów. Podobny zakaz, sformułowany w art. 15 u.o., dotyczy również odpadów i przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Ustawodawca wymaga, by magazynowanie odpadów odbywało się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, lecz przepisy u.o. nie nakazują, by odpady przeznaczone do zbierania i przetwarzania były magazynowane oddzielnie.

Anna Nieć, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 9.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami