Czy obowiązek przekazywania opakowań po substancjach niebezpiecznych za kartą przekazania odpadu dotyczy również opakowań wielokrotnego użytku?


Obowiązek przekazania opakowań wielokrotnego użytku, bez względu na produkt zawarty uprzednio w tym opakowaniu, dotyczy wyłącznie opakowań, które zostały zaklasyfikowane jako odpady.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)- dalej u.o., odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do u.o., których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Natomiast odpady opakowaniowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)- dalej u.o.o.o., to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów u.o. Opakowanie wielokrotnego użytku to, zgodnie z przepisami u.o.o.o., opakowanie, które posiada właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalającą na ich wykorzystanie w określonej ilości cykli, przy normalnych warunkach użytkowania. Jeżeli więc użytkownik opakowań wielokrotnego użytku uznał je jako nienadające się do dalszego wykorzystania to powinien przekazać je przy karcie przekazania odpadu do zbierającego odpady, a dalsze postępowanie z tymi odpadami podlega przepisom u.o. Jeżeli natomiast użytkownik tych opakowań uzna, iż nadają się one do dalszego użycia to nie będą stanowiły odpadów, a więc będą przekazywane jedynie do np. czyszczenia przed kolejnym ich napełnieniem. Na ocenę czy dane opakowanie wielokrotnego użycia jest odpadem czy też nie nie, ma wpływu produkt, który był uprzednio zawarty w tym opakowaniu, ale czy to opakowanie jest przydatne do kolejnego użycia.
Podstawa prawna:
- art. 3 ust. 1 ustawy u.o.
- art. 3 ust. 3 pkt 1, art. 5 ust. 4 u.o.o.o.

Paweł Sosnowski