Pytanie
W grudniu 2006 r. zmarła osoba bliska (macocha). Zostawiła mieszkanie, które w spadku otrzymał jedyny pasierb. W mieszkaniu tym nie mieszkał. Podatek od spodków i darowizn został zapłacony w 2007 r., po uprawomocnieniu wyroku sadu. Urząd skarbowy nie zastosował tu ulgi podatkowej w podatku od spadków i darowizn przewidzianej przez ustawodawcę w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d., gdyż pasierb nie złożył oświadczenia, iż będzie zamieszkiwał w tym lokalu. W pierwszej połowie 2007 r. pasierb zakupił nowe mieszkanie, a w drugiej połowie 2007 r. sprzedał odziedziczone mieszkanie.
Czy obecnie jest jeszcze możliwe wzruszenie wydanej decyzji urzędu skarbowego o nabyciu spadku (mam tu na uwadze art. 16 ust. 7 u.p.s.d. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., iż nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia)?