Pytanie
Małżonkowie w 2001 r. zawiązali spółkę cywilną. W 2006 r. zakupili nieruchomość składającą się z gruntu zabudowanego budynkiem usługowo-handlowym. W akcie notarialnym małżonkowie oświadczyli, że nieruchomość nabywają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na prawach współwłasności łącznej wspólników spółki prawa cywilnego. Nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych. Budynek jest amortyzowany. W 2013 r. małżonkowie chcieliby wycofać nieruchomość ze spółki na potrzeby osobiste. Wysokość udziałów wspólników (małżonków) w zyskach i stratach spółki pozostaną te same, czyli po 50%. Po wycofaniu, małżonkowie nadal chcą wynajmować nieruchomość, ale już w ramach tzw. najmu prywatnego. Całość dochodów z najmu rozliczałby mąż.
Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze spółki powstanie po stronie spółki lub małżonków jakikolwiek obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy małżonkowie muszą udokumentować wyprowadzenie nieruchomości nowym aktem notarialnym, w którym zastrzegą, że nieruchomość przeznaczona jest na ich cele osobiste?
Czy mąż może wybrać opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego w formie ryczałtu?