Pytanie
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z terenu sąsiedniej gminy uczęszcza do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na naszym terenie.
Czy szkoła ta ma uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju zajęć z dzieckiem, jeżeli najbliższą szkoła dla tego dziecka jest szkoła podstawowa w gminie, na terenie której ono mieszka?
Czy w takim przypadku nasza gmina jest zobowiązana do przekazania szkole niepublicznej dotacji w wysokości równej subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę na ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, jeżeli szkoła nie wykazała ucznia w sprawozdaniu SIO stan na 30 września i nie jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania ucznia mogącą zapewnić uczniowi realizację ww. zajęć, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim?