Inwestor posiada decyzję środowiskową, jednak po jej uzyskaniu wykonał inwestycję pomijając niektóre zaplanowane działania (np. budowa obiektów i zakup pewnych maszyn/urządzeń).
Czy w takiej sytuacji należy powiadomić organ lub zmienić decyzję środowiskową?
Czy sytuację zmienia fakt, że po zakończeniu realizacji inwestycji, inwestor będzie realizował drugą inwestycję na tym samym terenie i będzie chciał zrealizować niewykonane zadanie z pierwszej inwestycji? Czy zadanie to powinno być uwzględnione w drugiej decyzji środowiskowej z adnotacją, że jest to zadanie, o którym mowa byłą w pierwszej decyzji, ale nie zostało zrealizowane?
Jako wyjaśnienie należy podać, że druga inwestycja będzie finansowane z dotacji/funduszy europejskich i niezrealizowane działanie z pierwszej inwestycji (finansowanej z własnych funduszy) zostało przeniesione do drugiej inwestycji w celu ujęcie go i zaliczenia do kosztów kwalifikowanych inwestycji.
W przedmiotowej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania:
1. Potraktowanie przedsięwzięcia, dla którego została wydana pierwsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako przedsięwzięcia realizowanego etapowo; wówczas pozostała część byłaby realizowana jako drugi etap inwestycji przewidzianej w tej decyzji, a do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz do wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy UE dołączane (lub uwzględniane we wniosku) byłyby dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Uwzględnienie pozostałej części inwestycji w drugiej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; w takim przypadku decyzja ta musiałaby jednocześnie zmienić pierwszą decyzję, uchylając z niej warunki dotyczący ww. części przedsięwzięcia.

Ewa Florkiewicz