Odpowiedź:
Zbiorniki bezodpływowe służące do okresowego gromadzenia nieczystości płynnych (ścieków) w przypadkach braku możliwości podłączenia ścieków do sieci kanalizacji zbiorczej można postrzegać jako instalacje mające na celu ochronę środowiska. Oczywiście, zbiorniki te powinny spełniać wymagania techniczne wynikające z pr. bud. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto usuwanie i wywóz ścieków przetrzymywanych w tych zbiornikach powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonych w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odnosząc się do kwestii kontroli szczelności tych zbiorników, należy zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b pr. bud., powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Jak wynika z przywołanych uregulowań, obowiązek przeprowadzenia w określonym rytmie rocznym kontroli szczelności posiadanego zbiornika bezodpływowego ciąży na właścicielu tego obiektu. Zatem osoby te powinny także udokumentować właściwym organom, że posiadają dokument z takiego przeglądu. Z uwagi na powyższe trudno jest mi skomentować sytuację opisaną w pytaniu dotyczącą przedstawienia organowi nadzoru budowlanego takiego dokumentu i dlaczego zainteresowany ma wątpliwości co do takiego żądania. Być może w tym przypadku powstały jakieś wątpliwości dotyczące stanu technicznego zbiornika istniejącego na terenie tej nieruchomości, co uzasadniło zastosowanie procedury wynikającej z art. 81c ust. 2 pr. bud. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 93 pkt 8 pr. bud., kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a pr. bud., podlega karze grzywny. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami