Odpowiedź:
Na wstępie pragnę zauważyć, że przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wymienione zostały zamkniętym katalogu w art. 135 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. i należą do nich:

- upływ okresu, na który było wydane;

- zrzeczenie się przez zakład uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;

- nierozpoczęcie przez zakład wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;

- nierozpoczęcie przez inwestora, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Jak wyraźnie widać niekorzystanie przez zakład z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód przez okres co najmniej 2 lat nie stanowi podstawy wygaśnięcia tego pozwolenia, zostało natomiast wymienione w art. 136 ust. 1 pr. wod. jako jedna z podstaw cofnięcia bądź ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania. Jeżeli organ administracji poweźmie o tym fakcie wiadomość może wszcząć postępowanie na podstawie art. 138 w związku z art. 136 ust. 1 pr. wod. i cofnąć posiadanie przez zakład pozwolenie.

Natomiast jak długo pozwolenie wodnoprawne jest w obrocie prawnym, obowiązuje ono zakład zarówno w kwestii uprawnień, jak i ustanowionych w tym pozwoleniu obowiązków. Z tym, że jakkolwiek uprawnienie daje prawo do określonego zachowania, z którego zakład może nie skorzystać (z ograniczeniem wynikającym z art. 136 pr. wod.), to do wykonywania obowiązków nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym zakład jest zobligowany.

Zatem niezależnie od woli niekorzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, jak długo zakład nie zrzeknie się posiadanego pozwolenia bądź pozwolenie to nie zostanie cofnięte, zakład obciąża wynikający z pozwolenia obowiązek sprawdzania zwierciadła wody i wydajności studni. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami