Czy należy wydać pozwolenie tylko na wykonanie drenowania, czy również na odprowadzenie wody z drenażu do rzeki?
Pozwolenie wodnoprawne powinno obejmować wykonanie urządzeń wodnych (art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod.) oraz szczególne korzystanie z wód (art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod.).
W omawianym przypadku urządzeniem wodnym, wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jest wylot drenażu do rzeki, gdyż przepis art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f pr. wod., do urządzeń wodnych zalicza wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód. Do wykonania drenażu, będącego urządzeniem melioracji wodnych niezaliczonym do urządzeń wodnych, w myśl przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a pr. wod., przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio co oznacza, że i ta czynność, w zależności od zakresu jej oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych, może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Szczególnym korzystaniem z wód, wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, będzie w omawianym przypadku odprowadzanie wody z drenażu do rzeki, gdyż przepis art. 37 pkt 1 pr. wod., do szczególnego korzystania z wód zalicza odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych. Do odwadniania działki (gruntów), w myśl przepisu art. 31 ust. 4 pkt 1 pr. wod., stosuje się odpowiednio przepisy pr. wod. o korzystaniu z wód, co analogicznie, jak w przypadku wykonywania drenowania (odwodnienia) gruntów, może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Lucyna Osuch - Chacińska