Pytanie:
Firma wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Otrzymała decyzję odmowną. Czy zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś., należy podać do publicznej wiadomości informację o jej wydaniu? Czy informuje się tylko o decyzjach pozytywnych?

Odpowiedź:

Przepisy nie regulują podniesionej w pytaniu kwestii. Biorąc pod uwagę cel art. 38 u.o.o.ś., jakim jest umożliwienie zapoznania się z treścią decyzji szeroko rozumianego społeczeństwa, które jednocześnie uprawnione było do uczestnictwa w konsultacjach społecznych w ramach wydawania danej decyzji, uznać należy, że podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dotyczyć powinno decyzji, w ramach wydawania których zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Za takim rozwiązaniem przemawia również wykładnia systemowa art. 38 u.o.o.ś., który stanowi część rozdziału regulującego udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (art. 33–38 u.o.o.ś.).

Upublicznienie informacji o wydanej decyzji jest konsekwencją wcześniejszego upublicznienia wniosku o wydanie tej decyzji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy, na etapie postępowania z udziałem społeczeństwa. Wydaje się zatem, że nie ma obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji odmawiającej wydania pozwolenia zintegrowanego tylko w przypadku, gdy decyzja ta została wydana na początku postępowania w sprawie, bez przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów