Odpowiedź:
W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu nakazującego dołączenie do projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyposażonego w wewnętrzną instalację gazową opinii kominiarskiej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby zawodowej;
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do wymienionych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów zalicza się takie opracowania i opinie jak, opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych czy też pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jednak, aby organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł żądać przedłożenia opinii czy pozwoleń, musi być spełnione podstawowe kryterium – ich sporządzenie musi wynikać z obowiązujących przepisów. W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu nakazującego dołączenie do projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyposażonego w wewnętrzną instalację gazową opinii kominiarskiej.

Szczegółowe wymagania odnośnie projektu budowlanego zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) – dalej r.z.f.p.b. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 8 r.z.f.p.b. część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna określać m.in. „rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń”. Zarówno jednak ten przepis, jak i pozostałe przepisy tego rozporządzenia nie przewidują obowiązku dołączenia czy też zamieszczenia w treści projektu, opinii kominiarskiej.

Reasumując należy stwierdzić, że jak wskazano powyżej w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu nakazującego dołączenie do projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyposażonego w wewnętrzną instalację gazową opinii kominiarskiej.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 28.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów