Pytanie:
Właścicielem działki, która jest sklasyfikowana jako S-RV jest Skarb Państwa zarząd Lasy Państwowe. Nadleśnictwo złożyło wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew uzasadniając cel wycinki przywróceniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wynika, że ww. grunty zaliczane są do użytków rolnych. Artykuł 83f ust. 1 pkt. 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wyłącza stosowanie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody jeżeli drzewa są usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Czy w tej sytuacji Nadleśnictwo powinno składać wniosek o wydanie zezwolenia? Czy skoro jest właścicielem działki i chce ją przywrócić do użytkowania rolniczego to może to uczynić bez ubiegania się o wydanie zezwolenia?

Odpowiedź:
Nadleśnictwo nie musi występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Uzasadnienie:
W mojej ocenie, nadleśnictwo, które zamierza usunąć drzewa z nieużytkowanych gruntów rolnych w celu przywrócenia ich do użytkowania rolniczego nie musi składać wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę. Z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. wprost wynika, że u.o.p. nie ma zastosowania w takich przypadkach. Oznacza to, że nadleśnictwo może usunąć przedmiotowe drzewa bez zwracania się o zgodę na ich wycinkę, skoro spełnione są wszystkie przesłanki, o których mowa w przywołanym przepisie, tj. drzewa maja być usunięte z gruntu rolnego a takim jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunt sklasyfikowany jako S-RV, grunt rolny jest nieużytkowany rolniczo oraz skutkiem wycinki grunt ten ma być użytkowany rolniczo. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami