Odpowiedź:
Biorąc pod uwagę fakt, iż z budynku zostanie wydzielony lokal usługowy należy przyjąć, że zmianie ulegnie część warunków, chociażby te niezwykle istotne ze względu na przyszłe przeznaczenie lokalu - warunki sanitarno-higieniczne. Mimo braku informacji o zakresie prac budowlanych, należy przyjąć konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.


Uzasadnienie: 
W myśl z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) - dalej pr. bud., przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. W orzecznictwie przyjmuje się, że zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie przede wszystkim (ale nie tylko) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, która skutkować będzie zmianą warunków m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26.11.2009 r., II SA/Wr 455/09).
Warto w tym punkcie zaznaczyć, że nie każda zmiana funkcji (przeznaczenia obiektu) pociąga za sobą istotną zmianę warunków, o których mowa w art. 71 pr. bud.
Artykuł 59 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) stanowi:
1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.
2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:
1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.
 


Autor odpowiedzi: Marta Mackiewicz
Odpowiedzi udzielono 15.09.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów