Pytanie
Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych istnieje możliwość przekwalifikowania wierzytelności przeterminowanej pow. 12 miesięcy, która znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego, do III grupy ryzyka?
Podstawą przekwalifikowania miałoby być spełnienie warunku wynikającego z § 23 ust. 11 tego rozporządzenia, tj. co najmniej 3 miesiące regularnych wpływów od komornika. W rozporządzeniu mowa jest o terminowych wpłatach, co oznacza spłatę zaległości. W rzeczywistości na takim etapie (komornik) jest to nierealne.
Jakie ewentualnie warunki musiałyby być spełnione, by SKOK mógł zgodnie z zapisami rozporządzenia przekwalifikować systematycznie spłacaną wierzytelność (w niektórych przypadkach mamy skuteczną egzekucję od ponad roku i systematyczne wpływy miesięczne w wysokości min. 500 zł) do niższej grupy ryzyka?
Czy np. zawarcie ugody z dłużnikiem na tym etapie byłoby spełnieniem warunków § 23 ust. 12?