Inwestorowi zostało udzielone pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Ten sam inwestor ubiega się o wydanie kolejnego pozwolenia na budowę na inwestycję o takiej samej funkcji i na tej samej działce.
Czy udzielenie pozwolenia na budowę powoduje, że decyzja o warunkach zabudowy przestaje być ważna?
Czy na podstawie jednej decyzji można wydać następne pozwolenie na budowę, oczywiście pod warunkiem, że pewne warunki decyzji są spełnione, tzn. zachowana linia zabudowy, powierzchnia zabudowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p., decyzja o warunkach zabudowy wygasa z chwilą stwierdzenia jej wygaśnięcia przez organ administracji, który ją wydał. Dzieje się to w następujących przypadkach (art. 65 u.p.z.p.):
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę
2) dla przedmiotowego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (przy czym nie stosuje się tej przesłanki, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).
Jeśli ten sam wnioskodawca uzyskał już decyzję o pozwoleniu na budowę, to uniemożliwia to wydanie kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przyczyną jednak nie będzie tutaj fakt, że decyzja o warunkach zabudowy wygasła, lecz zaistnienie sytuacji w której sprawa administracyjna została już załatwiona decyzją ostateczną. Wydanie ponownie decyzji o pozwoleniu na budowę – bez usunięcia wcześniej wydanej decyzji z obrotu prawnego tj. bez stwierdzenia jej nieważności lub uchylenia w wszczętej procedury wznowienia postępowania – skutkowało by nieważnością takiej decyzji, gdyż byłaby ona obarczona jedną z przesłanek nieważności wymienioną w art. treścią art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji administracyjnej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Jeśli zaś wcześniej wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nie funkcjonuje już w obrocie prawnym, to nie ma przeszkód, by na podstawie wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy ponownie wydać nową decyzję o pozwoleniu na budowę, chyba, że doszło do wypełnienia jednej z przesłanek z art. 65 u.p.z.p., tzn. że inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę albo, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jakub Mazurkiewicz