Pytanie
Czy burmistrz może na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. żądać od osoby fizycznej udostępnienia dokumentów ewidencji odpadów dotyczących stosowania osadów ściekowych na gruncie rolnym, tj. tej dokumentacji, którą władający powierzchnią ziemi (w tym przypadku osoba fizyczna), na której mają być stosowane osady ściekowe (zgodnie z art. 96 ust. 10 u.o.) jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych?