Czy można rozbudować na podst. § 12 budynek stojący w odległości 4 m od granicy sąsiedniej działki, jeśli tak to do jakiej wysokości i odległości?
Przedmiotowy budynek mieszkalny bliźniaczy dwukondygnacyjny, z dachem pokrytym papą, stoi na działce o szerokości frontu ok. 10 m. Na sąsiedniej działce, w odległości 4 m od granicy przedmiotowej działki stoi budynek gospodarczy parterowy, z dachem pokrytym papą.
Do rozbudowy budynku istniejącego zastosowanie będzie miał jedynie § 12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Zgodnie z tym przepisem, w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13 r.w.t. (dotyczy naturalnego oświetlenia pomieszczeń), § 60 r.w.t. (dotyczy nasłonecznienia) i § 271-273 r.w.t. (dotyczą bezpieczeństwa pożarowego), dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych.
Przepis ten nie określa więc wprost do jakiej odległości można rozbudować budynek - należy więc rozumieć, że spełnione muszą być warunki przewidziane w przepisach odrębnych (jeśli jakiekolwiek mają zastosowanie) oraz regulacje dotyczące naturalnego oświetlenia i bezpieczeństwa pożarowego), oczywiście przy zachowaniu warunków wskazanych w treści przepisu (zachowanie wymiarów na szerokości 3 m). Budynek nadbudować będzie można natomiast o jedną kondygnację, przy czym jeśli nadbudowana ściana stanowić ma przedłużenie ściany położonej bliżej niż 4 m od granicy, to nie może być to ściana z oknami lub drzwiami.

Jakub Mazurkiewicz