Pytanie użytkownika Serwisu Budowlanego:

Właściciel działki o pow. 0,2800ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi chce nawieźć 1000 ton ziemi na swoją działkę, aby skutecznie bronić się przed napływem wód opadowych z działek sąsiednich i drogi. Dla omawianego terenu brak jest planu miejscowego. Czy wymagane jest pozwolenie na nawiezienie ziemi?

Odpowiedź

Pozwolenie na nawiezienie odpadowej ziemi nie jest wymagane, jeżeli nie jest związane z robotami budowlanymi.

Prace polegające na wyrównaniu terenu nie są robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane.
Z wyroku NSA z dnia 5 listopada 2003 r. (IV SA 1131/2002) wynika, że niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie nie stanowią robót budowlanych, które podlegają regulacji prawa budowlanego. Mogą natomiast być przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym naruszania stosunków wodnych. Osoba fizyczna może więc nawieźć na swoją działkę ziemię bez zezwolenia, z tym że musi ona przestrzegać warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.l.o.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., zwalnia się z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, wykorzystującą odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 u.o.
W myśl art. 28 ust. 8 u.o., wskazane podmioty mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

Akt r.l.r.o. określa warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku.
W przypadku niektórych odpadów, ustawodawca doprecyzował również sposób określenia tych ilości.
Pod pozycją 40 załącznika do r.l.r.o. (w kolumnie 7) określone zostały ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości np. odniesiona do wielkości utwardzonej powierzchni maksymalna dopuszczalna ilość do przyjęcia w ciągu jednego roku, określona została na poziomie 0,2 Mg na 1m[2] utwardzanej powierzchni.