Odpowiedź:
Nie, chyba że staw ma głębokość powyżej 3 m.

Uzasadnienie:
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353).

Przedsięwzięciem takim jest realizacja stawu o głębokości nie mniejszej, niż 3 m – § 3 ust. 1 pkt 88 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Ewa Florkiewicz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 12.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów