Odpowiedź:
W stanie faktycznym przedstawionym w treści pytania odpowiednim rozwiązaniem wydaje się odwołanie przetargu.

Uzasadnienie:
Udzielając odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ani ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., ani też rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - dalej r.s.p.p. nie zawierają regulacji dotyczących możliwości zmiany treści ogłoszenia o przetargu. Wydaje się jednak, że zmiany ogłoszenia można by dokonywać jedynie w zakresie prostowania oczywistych błędów czy omyłek.

Brak wskazania wysokości wadium nie stanowi tego rodzaju omyłki/błędu. Warto zauważyć, że zgodnie z § 4 r.s.p.p., w przetargu mogą brać udział osoby, które, z zastrzeżeniem § 5 r.s.p.p., wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. "Jeżeli zatem podmiot przystępujący do przetargu składa ofertę, a nie wnosi wymaganego wadium, to tym samym w sposób niedopuszczalny zmienia warunki przetargu, co powinno skutkować nieważnością umowy zawartej z takim uczestnikiem przetargu ze względu na naruszenie zasady równego dostępu do udziału w przetargu." (vide: Padrak Rafał, Sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Komentarz; Opublikowano: LEX/el. 2006).

Z powyższego wywieść zatem trzeba, że brak informacji o wysokości wadium uniemożliwia jego prawidłowe wniesienie, a w konsekwencji i przystąpienie do przetargu oraz zawarcie umowy. Wobec powyższego przychylić się trzeba do stanowiska o konieczności odwołania przetargu, która to możliwość wynika z treści art. 38 ust. 4 u.g.n.

Przepis powyższy stanowi, że właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 u.g.n., oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1 u.g.n., może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust. 2. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Niewątpliwie niemożność prawidłowego przystąpienia do przetargu jest ważną przyczyną odwołania przetargu. Odwołując przetarg, właściwy organ nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania, lecz jedynie realizuje przyznane mu w ustawie o gospodarce nieruchomościami uprawnienie (z obowiązkiem spełnienia warunków wskazanych w art. 38 ust. 4 u.g.n.) - postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2010 r., I OSK 207/10, LEX.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów