Pytanie
Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na dzierżawie budynku handlowego, którego był właścicielem. W momencie rejestracji działalności podatnik wskazał w stosownym piśmie, że osiągane przychody rozliczał będzie w formie ryczałtu ewidencjowanego. Urząd w trakcie rejestracji działalności nie wnosił zastrzeżeń do wyboru przez podatnika formy opodatkowania. Po złożeniu zeznania rocznego PIT-28 Urząd zakwestionował wybór formy opodatkowania osiąganych przez podatnika dochodów stwierdzając, iż właściwą są zasady ogólne. W trakcie prowadzonej działalności podatnik sprzedał ww. obiekt odprowadzając podatek od osiągniętego przychodu z tego tytułu w wysokości 10%.
Czy w świetle przytoczonych faktów możliwym jest zastosowanie postanowień art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Jeśli nie to, czy urząd powinien zgodzić się na rozliczenie dochodów podatnika na zasadach ogólnych w oparciu o podatek liniowy?