Pytanie
Spółka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w biogazowni rolniczej. Do wniosku załączona została decyzja środowiskowa na realizację bioelektrowni do produkcji energii i bionawozów, której ważność upłynęła w lutym b.r. W treści decyzji środowiskowej wydanej w 2009 r. wskazano, że przetwarzaniu w biogazowni rolniczej podlegać będą osady ściekowe, kiszonka kukurydzy i gnojowica świńska. We wniosku spółka wskazała, że w biogazowni przetwarzane będą obornik, gnojowica, kiszonka kukurydzy (nazywając je substratami) oraz odpady osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, tłuszczy i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Czy organ może wydać zezwolenie na przetwarzanie tylko odpadów, przyjmując, że substraty nie powinny być sklasyfikowane jako odpady według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów?
Nadmieniam, że wnioskodawca posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii z 2014 r. zatwierdzającą działalność polegającą na przetwarzaniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (obornik, gnojowica) w biogaz.
Jak traktować kiszonkę z kukurydzy?
Czy wytworzona w wyniku przetwarzania pulpa pofermentacyjna powinna być sklasyfikowana jako odpady o kodach 19 06 05 i 19 06 06 i wnioskodawca powinien mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz przetwarzanie w procesie R10, bo wskazał, że będzie nawoził nimi pola pod uprawę?
Czy jednak powinien złożyć u marszałka wniosek o utratę statusu odpadów?