Czy można uznać lokal za samodzielny, jeśli znajduje się on na dwóch przyległych działkach geodezyjnych?
Kwestia, o której mowa w pytaniu, jest przedmiotem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2009 r., I OSK 1531/08. W wyroku tym wskazano, że chociaż z definicji pojęcia lokalu nie wynika bezwzględny wymóg lokalizacji wszystkich pomieszczeń pomocniczych w obrębie jednego budynku i mogą one być zlokalizowane tak w budynku, jak i poza budynkiem, to jednak warunkiem koniecznym jest położenie ich w granicach jednej nieruchomości gruntowej. W ocenie NSA położenie w granicach tej samej nieruchomości gruntowej stanowi normatywne kryterium pozwalające na uznanie za lokal samodzielny. Zatem w sytuacji, gdy lokal znajduje się na dwóch odrębnych nieruchomościach, brak jest możliwości wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Anna Kamińska