Pytanie
Decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza lokalizację budynku w odległości 1,50 m od granicy z działką sąsiednią. W miejscu najmniejszego oddalenia od granicy odległość budynku wynosi 1,50 m, w miejscu największego oddalenia tej samej ściany (usytuowanej nierównolegle do granicy) odległość wynosi 2,40 m.
Czy taka lokalizacja budynku jest zgodna z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
Czy można usytuować budynek (ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych) w odległości od 1,50 m do 2,40 m od granicy z działką budowlaną, która jest nierównoległa do ściany budynku?