Pytanie
Czy można ustalić linię brzegu dla części cieku, który w ewidencji gruntów i budynków jest oznaczony jako rów?
Ciek nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną - dalej r.ś.w.p., aczkolwiek Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych twierdzi, że ciek znajduje się w ewidencji marszałka (wykaz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, które nie znalazły się w r.ś.w.p.) oraz został uznany za odpływ jeziora, dla którego została wcześniej sporządzona ekspertyza hydrologiczna uznająca jezioro za przepływowe. Wniosek ZMiUW dotyczy tylko części cieku - jednej działki ewidencyjnej, gdzie planuje się wyodrębnić ciek jako odrębną działkę ewidencyjną i zmienić jej klasyfikację na Wp (woda płynąca). Pozostała cześć cieku położona na działkach ewidencyjnych należących do osób prywatnych nadal będzie oznaczona jako rów (W) w ewidencji gruntów i budynków oraz nie będzie posiadała wyodrębnionych działek ewidencyjnych.
Czy ZMiUW nie powinien zacząć od sprostowania zapisów w ewidencji, a następnie wystąpić o ustalenie linii brzegu? Jak starosta ma postąpić w takiej sytuacji?