Pytanie
Komu i na podstawie jakich przepisów umożliwia się wgląd do akt sprawy związanej z wydaniem koncesji na wydobywanie kopaliny piasku i żwiru?
Czy takie prawo przysługuje właścicielom działek sąsiednich położonych poza granicami terenu i obszaru górniczego?
Jakie informacje zawarte w aktach ww. sprawy podlegają udostępnieniu w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)- dalej u.d.i.p. i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś.?