Pytanie
Inwestycja - budowa zbiornika wodnego uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, następnie uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzja miała tryb natychmiastowej wykonalności. W 2012 r. rozpoczęto budowę zbiornika. Inwestycja miała uzyskane dofinansowane zewnętrzne i w 2013 r. urząd marszałkowski zidentyfikował różnice między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniami na budowę (odrębne pozwolenie dla budowy zbiornika odrębne dla przebudowy sieci) - brak niektórych działek we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na których prowadzona była likwidacja i budowa linii energetycznej zasilającej m.in. oświetlenie przy zbiorniku.
Czy w tej sytuacji możliwe jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na brakującą część dofinansowanej inwestycji, skoro sama przebudowa linii nie kwalifikowała się jako przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko?
Czy też zasadne byłoby sporządzenie dokumentu na kształt ponownej oceny?
Decyzja była wydana na podstawie KIP, przedsięwzięcie jest w dużej części zrealizowane.
Jakie są możliwe wyjścia z takiej sytuacji?