Odpowiedź:

Organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów może je rozszerzyć o nowy proces odzysku w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Jeżeli proces odzysku ma być prowadzony w instalacji, a wnioskodawca nie musiał wcześniej uzyskać decyzji środowiskowej (bo prowadził proces odzysku poza instalacjami i urządzeniami), to musi uzyskać decyzję środowiskową, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z 16.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Także w przypadku posiadania decyzji środowiskowej, która nie uwzględnia odzysku R13, podmiot musiałby wystąpić o zmianę tej decyzji lub wydanie nowej decyzji.

Co do zasady, organ jest związany wnioskiem i nie może dochodzić, czy dany rodzaj decyzji jest niezbędny, jeśli podmiot występuje o jej wydanie. Zważywszy jednak, że przedsiębiorca prowadzący proces odzysku może magazynować odpady w okresie do 3 lat, zgodnie z art. 25 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., to zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R13 może nie być mu potrzebne. Jednakże to podmiot, a nie organ decyduje, czy tak jest w istocie. Organ powinien jednak poinformować wnioskodawcę o możliwości magazynowania odpadów przeznaczonych do przetworzenia. Organ może oczywiście w trybie art. 50 k.p.a. żądać wyjaśnień i uzasadnienia wniosku, ale stanowisko organu (który uważa inaczej) nie jest przesądzające. Jeśli wniosek spełnia wymagania art. 42 ust. 2 u.o. i podmiot posiada decyzję środowiskową, to organ musi zezwolenie wydać.

Uzasadnienie:
Magazynowanie odpadów przez podmiot prowadzący przetwarzanie odpadów nie musi być procesem odzysku, a czasowym przechowywaniem odpadów obejmującym magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, o czym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c u.o. Zgodnie z art. 25 ust. 4 u.o., odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Magazynowanie odpadów jako proces R13 to proces przejściowego odzysku (poprzedzający odzysk ostateczny, po którym nie ma potrzeby dokonywać dalszych procesów obróbki odpadów: mechanicznej, fizycznej lub biologicznej), wymagający zastosowania innych procesów; w przypadku R13 są to procesy R1-R12. R13 jest procesem odzysku (w przeciwieństwie do czasowego magazynowania), np. w celu ponownego wykorzystania odpadów (w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym), co jest wskazane w decyzji na przetwarzanie odpadów (odzysk w procesie R13). Odzysk R13, poprzedzający odzysk ostateczny prowadzony przez przedsiębiorcę, ma na celu zebranie odpowiedniej ilości odpadów do uruchomienia linii technologicznej, w której można dokonać np. recyklingu.

Uwagi:
Niektórzy specjaliści uważają, że w przypadku rozszerzenia zezwolenia o nowy proces odzysku podmiot może wystąpić o nowe zezwolenie, gdyż w takim przypadku zmienia się stan faktyczny sprawy. Ponadto, przepisy nie nakazują, aby jeden podmiot posiadał wyłącznie jedną decyzję zezwalającą na odzysk odpadów, w szczególności gdy zezwolenia dotyczą odzysku różnych rodzajów odpadów, prowadzonego za pomocą różnych procesów odzysku. Jak stwierdza A. Nieć w jednej z odpowiedzi: "Ta "różność" odzyskiwanych odpadów i stosowanych procesów może być o tyle istotna, że decyzja dotycząca sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną byłaby dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Przy czym należy podkreślić, że tożsamość sprawy administracyjnej rozstrzyganej w kolejnych postępowaniach zachodzi nie tylko w przypadku występowania tych samych podmiotów, których interesów prawnych lub obowiązków dotyczy wynik postępowania, lecz również tego samego przedmiotu sprawy i tego samego stanu prawnego przy niezmienionym stanie faktycznym sprawy (por. wyrok WSA w Szczecinie z 29.11.2012 r., II SA/Sz 872/12)".

Ja jednak uważam, że w analizowanym przypadku można zmienić zezwolenie poprzez jego rozszerzenie o odzysk R13, przy czym do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć decyzję środowiskową. W mojej ocenie nie zachodzi tu przypadek zmiany stanu faktycznego sprawy, bowiem mamy do czynienia wciąż z tym samym zezwoleniem na odzysk odpadów, nie doszło również do zmiany podmiotu – wnioskodawcy.