Pytanie
Czy można już teraz wystąpić o nowe zezwolenie na zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?
Jak uzasadnić ten wniosek?
Po złożeniu wniosku uzyskaliśmy informację od gminy, że posiadamy ważną decyzję do dnia 23 stycznia 2015 r. i przedmiotowa decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a., w którym zawarto ogólną zasadą trwałości decyzji, sprawa raz zakończona decyzją ostateczną nie może być przedmiotem ponownego postępowania administracyjnego.