Czy możliwe jest wtórne wykorzystywanie elementów budowlanych np. w sytuacji gdy hala przemysłowa jest rozbudowywana i zamierza się elementy ściany szczytowej i istniejące bramy (3-letnie) wykorzystać do zabudowy w ścianie szczytowej usytuowanej w nowym miejscu wynikającym z wydłużenia hali?
Czy takie wtórne wykorzystanie nie stoi w sprzeczności z ustawą - Prawo budowlane?

Zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. "wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi". Wspomniane przepisy odrębne to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), która m.in. "określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych" oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Jednak należy zauważyć, że definicja wprowadzenia do obrotu nie została zdefiniowana w tej ustawie, lecz w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), zgodnie z którym przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć "udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłata, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dysponowania".
Z powyższych przepisów, jak również z całej ustawy o wyrobach budowlanych wynika, że jeśli wyrób budowlany został legalnie wprowadzony do obrotu, może być używany w budownictwie niezależnie czy jest nowy, czy też został "odzyskany". Warunkiem jego zastosowania jest bowiem:
- wprowadzenie go do obrotu zgodnie z prawem oraz
- posiadanie przez wyrób odpowiednich właściwości użytkowych.
Dobrze jest jednak zachować dokumentacje potwierdzającą wprowadzenie "odzyskanego" wyrobu do obrotu. Zgodnie bowiem z art. 81c ust. 1 pr. bud. organy nadzoru budowlanego mogą zażądać, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu budowy, przedłożenia tych dokumentów.

Maciej Jastrzębski