W myśl zasady wyrażonej w art. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. postępowanie z odpadami powinno być w zgodne z u.o. oraz szeroko pojętymi przepisami o ochronie środowiska. Akt u.o. nie zakazuje wprost prowadzenia zbierania i/lub odzysku odpadów w bardzo bliskim sąsiedztwie jezior, czy rzek. Samo bowiem sąsiedztwo (nawet bezpośrednie) wód płynących lub stojących, nie przesądza o możliwości lub jej braku prowadzenia tego rodzaju działalności. W mojej ocenie decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności związanej z odzyskiem i/lub zbieraniem odpadów, winna być podejmowana zawsze z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań, w szczególności zaś z uwzględnieniem wymagań, czy ograniczeń określonych m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym następuje ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z u.o., planami gospodarki odpadami lub przepisami prawa miejscowego albo mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, właściwy organ obowiązany jest odmówić wydania zezwolenia zarówno na odzysk, jak i na zbieranie odpadów. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie zatem w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub odzysku odpadów, właściwy w sprawie organ winien ocenić, zgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z powyższymi wymaganiami, w tym w szczególności, winien ocenić, czy planowany sposób gospodarki odpadami w bardzo bliskim sąsiedztwie jezior, rzeki oraz terenów często zalewanych, czy podmokłych, nie będzie stanowił zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. W analizowanym przypadku w mojej ocenie warto zwrócić uwagę również na ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod. Co do zasady bowiem w myśl, art. 40 ust. 1 pr. wod. zabronione jest lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektów budowlanych i wprowadzania zmian ukształtowania terenu oraz składowania materiałów, jeśli nie są one związane z regulacją lub utrzymywaniem wód, czy wałów przeciwpowodziowych. W pr. wod. przewidziano wprawdzie możliwość zwolnienia od powyższych zakazów, jednak dotyczy to szczególnych przypadków, kiedy działalność nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi i nie utrudni ochrony przed powodzią. Zwolnienie od ww. zakazów może nastąpić w drodze decyzji wydanej przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w oparciu o art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 pr. wod. Należy jednak podkreślić, że w takich przypadkach, po wydaniu decyzji przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w przypadku gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót, wydobywania kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz ich składowania - konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 2 pr. wod.

Anna Nieć