Pytanie:
Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod., który stanowi, że zgłoszeniu podlega wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej. Do starosty wpłynął wniosek na likwidację pomostu o długości całkowitej 9 m i wykonanie w tym samym miejscu nowego pomostu o długości 10 m.

W części dotyczącej wykonania pomostu starosta zamierza odmówić wszczęcia postępowania, zgodnie z zapisami art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - dalej k.p.a. (gdyż pomost taki wymaga jedynie zgłoszenia).

Co z likwidacją? Ustawodawca chyba zapomniał dopisać, iż zgłoszeniu również podlega likwidacja takich urządzeń? Czy na likwidację pomostu o długości 9 m z przyczyn jego dewastacji należy wydać pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź:
Ustawodawca nie zapomniał o likwidacji urządzeń wodnych, ale przepisy pr. wod. pozostawił w tym zakresie bez zmian. Tak jak dotychczas, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., do likwidacji urządzeń wodnych przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Pozwolenie na likwidację jest wymagane wówczas, gdy taka likwidacja - analogicznie do wykonania urządzenia wodnego - służy kształtowaniu zasobów wodnych. Według mnie likwidacja zdewastowanego pomostu nie będzie kształtować zasobów wodnych, tym bardziej wtedy, gdy - tak jak w przedstawionym przypadku - w tym samym miejscu ma być wykonany nowy pomost.