Pytanie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego powstałych w trakcie realizacji inwestycji.
Czy jako strona tego postępowania powinien być ujęty kierownik budowy, pod nadzorem którego doszło do ww. odstępstw?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Kierownik budowy nie może zostać uznany za stronę postępowania dotyczącego legalizacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego prowadzonego w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.
Uzasadnienie
Krąg stron w postępowaniu naprawczym z art. 51 pr. bud. należy ustalać na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. - zob. wyroki WSA z dnia 8 listopada 2006 r., II SA/Gd 930/05, LEX 891591 oraz z dnia 5 sierpnia 2009 r., II SA/Po 674/08, LEX 556354. W myśl art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną postępowania administracyjnego jest osoba, która wykaże swój interes prawny, mający oparcie w konkretnym przepisie prawa materialnego. W przedmiotowej sprawie, kierownik budowy jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, w czasie, kiedy dokonano nielegalnie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie posiada interesu prawnego w tym, aby uczestniczyć w postępowaniu naprawczym. Dokonanie przez inwestora nielegalnych istotnych odstępstw nie wpływa na sferę praw i obowiązków kierownika budowy, będącego uczestnikiem procesu budowlanego – zob. art. 17 pkt 4 pr. bud. NSA w wyroku z dnia 22 października 2010 r., II OSK 1655/09, LEX 746715 wprost stwierdził, że jakkolwiek art. 17 pr. bud. wśród uczestników procesu budowlanego wymienia inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót to wyłącznie inwestor jest jedynym uczestnikiem procesu budowlanego, który jest stroną postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę czy innych postępowań, dla których podstawę materialnoprawną stanowią przepisy pr. bud.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek