Odpowiedź:
Każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym.

Urządzenia wodne

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych. Rów melioracyjny jest takim urządzeniem bowiem kształtuje zasoby wodne (reguluje stosunki wodne) w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, spełniając cele charakteryzujące melioracje wodne (art. 195 pr. wod.). Stosownie do art. 199 ust. 1 pr. wod. wykonywanie urządzeń melioracji wodnych, a zatem i rowów melioracyjnych, należy do właścicieli gruntów. W przypadku urządzeń melioracji wodnych wykonywanych ze środków Skarbu Państwa właściciele gruntów zwracają część poniesionych środków w formie opłaty melioracyjnej. Powyższe oznacza, że rowy stanowią własność właściciela gruntu. Jednocześnie na podstawie art. 214 pr. wod. woda w rowie znajdującym się w granicach nieruchomości gruntowej stanowi własność właściciela tej nieruchomości.

Brak jest możliwości określenia, kto w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do rowów i wody znajdującej się rowach, bowiem art. 215 ust. 1 pr. wod. stanowi, że prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wody w rowach, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonują podmioty reprezentujące Skarb Państwa w stosunku do tych nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych. Na podstawie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, a na podstawie odrębnych ustaw podmiotami wykonującymi prawa właścicielskie Skarbu Państwa mogą być m.in. PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, PGW Wody Polskie, Agencja Nieruchomości Rolnych SP, Agencja Mienia Wojskowego, GDDKiA, szkoły, uczelnie, instytuty badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, i wówczas to one wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wody znajdującej się w rowach położonych na terenie nieruchomości.