Czy wobec braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych decyzji wskazanych w art. 72 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ale gdy okaże się konieczne zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby dokonania zgłoszenia (jeżeli wystąpi taka konieczność) jest w tej sytuacji prawidłowe z punktu widzenia przepisów prawa?

W materiałach branżowych często można znaleźć informacje, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać na możliwie najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego (w szczególności przed uzyskaniem pozwolenia na budowę). Siłą rzeczy w opisywanej sytuacji nie jest to możliwe.

Odpowiedź: 
Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla danej inwestycji nie jest równoznaczny z wymogiem dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej p.b., zgłoszenia takiego wymaga w szczególności podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Sam fakt podjęcia działalności produkcyjnej z wykorzystaniem nowych instalacji oraz urządzeń w budynku dotychczas nieeksploatowanym świadczy o zmianie sposobu użytkowania tego budynku wymagającym zgłoszenia (zmiana wielkości lub układu obciążeń) nawet, jeżeli w przeszłości działalność produkcyjna była w nim już prowadzona, zwłaszcza, że chodzi tu o działalność będącą przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (zmiana warunków ochrony środowiska).

W przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana (por.: art. 72 ust. 1a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś.). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed dokonaniem zgłoszenia (por.: art. 72 ust. 3 u.o.o.ś.). Ponadto, jeżeli planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 r.p.z.o.ś.), dla których organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zamiast zgłoszenia wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (por.: art. 29 ust. 1a i ust. 3 p.b.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś. W praktyce oznacza to wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na początkowym etapie procesu inwestycyjnego. Jeżeli dla danego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (por.: art. 72 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.). Wówczas wydaną decyzję środowiskową można wykorzystać później na potrzeby wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś. (por.: art. 72 ust. 5 u.o.o.ś.).

Autor odpowiedzi: Ewa Florkiewicz
Odpowiedzi udzielono 20.09.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów