Pytanie
Czy inwestor powinien zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy dane dotyczące odpadów, które będą przetwarzane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, i które zostały ujęte w już wydanej decyzji środowiskowej, są rozbieżne z danymi przedłożonymi we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?
Różnice dotyczą rodzajów niektórych odpadów oraz ich ilości. Inwestor złożył wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w którym określił m.in. rodzaje i ilości odpadów, które będą przetwarzane. Dane te różnią się od danych ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która została załączona do wniosku o wydanie zezwolenia. Z treści decyzji wynika, że dla przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko (sporządzony był raport).
Czy dane dotyczące ilości i rodzaju odpadów, które będą przetwarzane, i które zostały określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, muszą być spójne z danymi określonymi we wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów?
Czy wskazane dane są wiążące dla organu wydającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów?
Jeżeli tak, to czy należy w tym przypadku zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (lub we wniosku o wydanie zezwolenia wpisać dane określone w decyzji środowiskowej, jeżeli będzie to możliwe)?