Odpowiedź:
Nie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych bądź o zmianę tych decyzji. Wyjątek od tej zasady określony jest w art. 72 ust. 2 u.o.o.ś. W szczególności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zmiana przedsięwzięcia polega na zmianie powierzchni zabudowy, długości lub szerokości (art. 72 ust. 2 pkt 1a lit. a u.o.o.ś.), tj. w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego - art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami